วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ อำเภอไชยปรากาารเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555  นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ  ณ หมู่บ้านบ้านปาง โดย    นายผ่านฟ้า ณ เชียงใหม่ ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานการดำเนินงานในด้านปศุสัตว์  ข้อคิดเห็นและ ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานในพื้นที่ ก่อนที่จะลงตรวจในพื้นที่ของโครงการฯ