งานสุขภาพสัตว์

1. กิจกรรมการณรรงค์ฉีดวัคซีนปากเปื่อยเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 1/2556

2. กิจกรรมการเฝ้าระวังโรคไข้วหัดนก

3. กิจกรรมออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่