งานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

1. กิจกรรมแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดง

2. กิจกรรมการตรวตติดตามฟาร์มโคนมที่ได้รับมาตรฐานฟาร์ม

3. มาตรกาารควบคุมป้องกันการปนเปื้อนอีโคไล ในโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์