วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

นิเทศงานของผอ.สำนักเทคโนโลยีฯ กรมปศุสัตว์

วันที่๖ -  ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ปศุสัตว์อำเภอร่วมตรวจนิเทศงานโครงการผสมเทียมสหกรณ์ไชยปราการ