ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา 
          สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไชยปราการเริ่มก่อตั้งสำนักงานใหม่เมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2541 ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 500 ม.3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่    มีทางหลวงหมายเลข 107 ถนนโชตนา ผ่านระยะทางจากอำเภอไชยปราการถึงจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 128 กิโลเมตร มีพื้นที่ 570 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่ที่รับผิดชอบออกเป็น 4 ตำบล 44 หมู่บ้าน ดังนี้
ตำบลปงตำ 8 หมู่บ้าน
ตำบลแม่ทะลบ 7 หมู่บ้าน
ตำบลหนองบัว 12 หมู่บ้าน
ตำบลศรีดงเย็น 18 หมู่บ้าน