งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

1. โครงการขยายผลโครงการหลวง

2. โครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มเกษตรกร