วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอำเภอกลุ่มที่๑เมื่อวันที่ ๒๐และ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อำเภอกลุ่มโซนที่ ๑ (ฝาง แม่อาย ไชยปราการ พร้าว เชียงดาว เวียงแหง) ได้ออกนิเทศงานตามโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้านำทีมโดยคุณหมอสมคิด บุญชัย ปศุสัตว์อำเภอไชยปราการ ในฐานะประธานโครงการฯกลุ่มโซน สร้างความเข้าใจในการสร้างพื้นที่ร่วมกับท้องถิ่นได้รับความสนใจทุกท้องถิ่นที่ร่วมโครงการฯ

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โครงการผู้ว่าฯพบประชาชนอำเภอไชยปราการ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกลุมโซนที่ 1 ( ฝาง แม่อาย ไชยปราการ เชียงดาว พร้าว เวียงแหง ) นำทีมโดย คุณ สมคิด บุญชัย ปศุสัตว์อำเภอไชยปราการและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยบริการสัตวแพทย์ที่ อบต.หนองบัวอ.ไชยปราการ มีกิจกรรมบริการด้านปศุสัตว์มากมาย