วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

นิเทศงานของผอ.สำนักเทคโนโลยีฯ กรมปศุสัตว์

วันที่๖ -  ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ปศุสัตว์อำเภอร่วมตรวจนิเทศงานโครงการผสมเทียมสหกรณ์ไชยปราการ

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

โครงการพื้นที่เฉพาะปีงบประมาณ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกลุ่มที่ ๑ ประกอบด้วยอำเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ เชียงดาว และอำเภอเวียงแหงได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพื้นที่เฉพาะเพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ อำเภอไชยปรากาารเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555  นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ  ณ หมู่บ้านบ้านปาง โดย    นายผ่านฟ้า ณ เชียงใหม่ ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานการดำเนินงานในด้านปศุสัตว์  ข้อคิดเห็นและ ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานในพื้นที่ ก่อนที่จะลงตรวจในพื้นที่ของโครงการฯ

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอำเภอกลุ่มที่๑เมื่อวันที่ ๒๐และ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อำเภอกลุ่มโซนที่ ๑ (ฝาง แม่อาย ไชยปราการ พร้าว เชียงดาว เวียงแหง) ได้ออกนิเทศงานตามโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้านำทีมโดยคุณหมอสมคิด บุญชัย ปศุสัตว์อำเภอไชยปราการ ในฐานะประธานโครงการฯกลุ่มโซน สร้างความเข้าใจในการสร้างพื้นที่ร่วมกับท้องถิ่นได้รับความสนใจทุกท้องถิ่นที่ร่วมโครงการฯ

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โครงการผู้ว่าฯพบประชาชนอำเภอไชยปราการ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกลุมโซนที่ 1 ( ฝาง แม่อาย ไชยปราการ เชียงดาว พร้าว เวียงแหง ) นำทีมโดย คุณ สมคิด บุญชัย ปศุสัตว์อำเภอไชยปราการและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยบริการสัตวแพทย์ที่ อบต.หนองบัวอ.ไชยปราการ มีกิจกรรมบริการด้านปศุสัตว์มากมาย