วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556

โครงการพื้นที่เฉพาะปีงบประมาณ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกลุ่มที่ ๑ ประกอบด้วยอำเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ เชียงดาว และอำเภอเวียงแหงได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพื้นที่เฉพาะเพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์